Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467